Trang phục quan lại thời Lê Sơ

Trang phục quan lại thời Lê Sơ

Thời Lê Sơ trang phục cho quan lại đã có các khác biệt về quy định cũng như tên gọi so với thời Lý – Trần, bao gồm các loại sau

Triều phục: Khác với thời Lý Trần tới thời Lê Sơ vào các ngày Lễ tế giao,lên ngôi của vua, Thánh Tiết, Tế Tổ, Tế Thái Miếu, mùng 1 Tết Nguyên Đán thì trang phục vua quan mặc gọi là trang phục Đại Triều, vua mặc Cổn Miện nhưng các quan mặc Triều Phục

Công Phục: Là trang phục mặc lên triều của các quan vào các ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Thường phục: Là trang phục các quan mặc vào ngày thiết triều bình thường vào các ngày mùng 5 -10 -20 – 25 hàng tháng, và mặc lúc ở công sở làm việc.

Thị phục: Trang phục khi đi thị sát của quan lại, trang phục mặc ngoài giờ thường triều khi vào bái kiến vua.

Các hình ảnh trên được dẫn theo từ fanpage Sương Khói Đông Kinh

1 thought on “Trang phục quan lại thời Lê Sơ

  1. Tôi có thể xin đăng vào page sẽ ghi nguồn đầy đủ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *