Trang phục quan lại nhà Nguyễn (nhất phẩm tới lục phẩm)

Trang phục quan lại nhà Nguyễn (nhất phẩm tới lục phẩm)

TẠO HÌNH TRIỀU PHỤC CỦA QUAN LẠI NHÀ NGUYỄN (TỪ NHẤT PHẨM ĐẾN LỤC PHẨM) | #English_below
Great Vietnam giới thiệu bích chương tạo hình về dự án tái hiện Đại Triều phục quan lại nhà Nguyễn (trọn bộ từ nhất phẩm đến lục phẩm) được thực hiện theo điển chế năm 1845 dưới triều vua Thiệu Trị – là quy chế quan phục có ảnh hưởng nhất thời Nguyễn và đầy đủ nhất được ghi nhận trong thời kỳ quân chủ Việt Nam tính đến nay.

Quy chế này ấn định trang phục văn võ của 6 phẩm và 12 trật quan trong lễ thiết Đại triều, bao gồm:

 • Chính nhất phẩm: Bào phục màu cổ đồng
 • Tòng nhất phẩm: Bào phục màu thiên thanh
 • Chính nhị phẩm: Bào phục màu cám bích
 • Tòng nhị phẩm: Bào phục màu quan lục
 • Chính tam phẩm: Bào phục màu bảo lam
 • Tòng tam phẩm: Bào phục màu ngọc lam
 • Tứ phẩm: Bào phục màu quan lục
 • Ngũ phẩm: Bào phục màu bảo lam
 • Lục phẩm: Bào phục màu ngọc lam

REVIVAL OF GREAT-COURT ATTIRES OF THE NGUYỄN DYNASTY MANDARINS (1st RANK to 6th RANK)

Great Vietnam proudly presents a portrait series recreating Great-Court attires of the Nguyễn dynasty’s mandarins (a complete collection from 1st rank to 6th rank) according to the 1845 codification under Emperor Thiệu Trị’s reign. This, up to now, is the most completed official dress code ever recorded of the Nguyễn dynasty and the Vietnamese monarchic system.

This regulation determines the military and civil mandarin costumes of 6 ranks and 12 titles in the Great-Court ceremonies, including:

 • 1st Rank Primary: the robe is colored in old copper
 • 1st Rank Secondary: the robe is colored in dark purple
 • 2nd Rank Primary: the robe is colored in purple
 • 2nd Rank Secondary: the robe is colored in green
 • 3rd Rank Primary: the robe is colored in dark blue
 • 3rd Rank Secondary: the robe is colored in turquoise
 • 4th Rank: the robe is colored in green
 • 5th Rank: the robe is colored in dark blue
 • 6th Rank: the robe is colored in turquoise

This might probably be the first time that the reconstruction of the entire Great-Court attires of Vietnamese mandarins has been carried out, and Great Vietnam has agreed to proceed with the most possible methods: colors based on regulation, patterns based on artifacts – to compensate for the limitations of the remaining materials.

Quan nhất phẩm

CẦN CHÁNH ĐIỆN ĐẠI HỌC SĨ (“Tổng lý Nội các Hoàng gia” – Thủ tướng)

Cần Chánh điện Đại học sĩ và các Đại học sĩ tương đương là quan CHÍNH NHẤT PHẨM, sử dụng Đại Triều phục ban văn, đội mão sức toàn vàng, mặc mãng bào màu cổ đồng.

Cần Chánh điện Đại học sĩ là quan viên cao cấp, cùng với các Đại học sĩ khác hỗ trợ Hoàng đế điều hành chính sự, đôi khi là người thay mặt quân chủ xử lý công tác hành chính của Đế quốc.

Trang phục Chính Nhất phẩm nhà Nguyễn
Trang phục Chính Nhất phẩm nhà Nguyễn

ĐÔ THỐNG (“Phó Tư lệnh Quân khu”)

Đô thống (và các chức tương đương) là quan TÒNG NHẤT PHẨM, dùng Đại Triều phục ban võ, đội mão sức vàng, mặc mãng bào màu thiên thanh (tím sẫm).

Đô thống là tướng quân có vị thế như Tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia hiện đại, nhưng quân quyền tương đương Phó Tư lệnh Quân khu theo phép chia quân ngày xưa.

Trang phục tòng nhất phẩm nhà Nguyễn
Trang phục tòng nhất phẩm nhà Nguyễn

Quan nhị phẩm

LẠI BỘ THƯỢNG THƯ (“Bộ trưởng Nội vụ”)

Thượng thư (và các chức tương đương) là quan CHÍNH NHỊ PHẨM, dùng Đại Triều phục ban văn, đội mão sức vàng, mặc mãng bào màu cám bích (tím).

Thượng thư Bộ Lại là người coi giữ việc quan tước, tổ chức quan lại, thuyên chuyển, bãi truất, thăng thưởng,…

Quan phục chánh nhị phẩm
Quan phục chánh nhị phẩm

CẨM Y VỆ ĐÔ CHỈ HUY SỨ (“Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ”)

Đô Chỉ huy sứ (và các chức tương đương) là quan TÒNG NHỊ PHẨM, dùng Đại Triều phục ban võ, đội mão sức vàng, mặc mãng bào màu quan lục (xanh lục).

Đô Chỉ huy sứ Vệ Cẩm y là tướng quân đứng đầu một lực lượng thân binh trong Hoàng thành, có trọng trách bảo vệ sự an toàn cho Hoàng đế.

Trang phục tòng nhị phẩm, đô chỉ huy sứ nhà Nguyễn quan võ
Trang phục tòng nhị phẩm, đô chỉ huy sứ nhà Nguyễn

Quan tam phẩm

ĐẠI LÝ TỰ KHANH (“Thẩm phán Toà án Tối cao Đế quốc”)

Đại lý tự khanh (và các chức tương đương) là quan CHÍNH TAM PHẨM, dùng Đại Triều phục ban văn, đội mão sức vàng, mặc mãng bào màu bảo lam (xanh lam sẫm).

Đại lý tự là cơ quan cao cấp thực hiện xét lại những án nặng đã xử, sau đó gửi kết quả tra xét lên Hoàng đế tuyên định.

Quan phục chính tam phẩm (quan văn)
Quan phục chính tam phẩm (quan văn)

PHÒ MÃ ĐÔ UÝ (“Phu quân của Công chúa”)

Phò mã được phong cho phu quân của Công chúa, tương đương TÒNG TAM PHẨM – dùng Đại Triều phục ban võ, đội mão sức vàng, mặc mãng bào màu ngọc lam.

Trang phục phò mã, tòng tam phẩm nhà Nguyễn
Trang phục phò mã, tòng tam phẩm

Quan phục tứ phẩm tới lục phẩm

HÀN LÂM VIỆN THỊ GIẢNG HỌC SĨ (“Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia”)

Thị giảng Học sĩ (và các chức tương đương) là quan TỨ PHẨM, dùng Đại Triều phục ban văn, đội mão sức vàng bạc, mặc giao bào màu quan lục (xanh lục).

Thị giảng Học sĩ công tác tại Hàn lâm viện, coi việc biên soạn, học thuật về Nho học, phụ trách việc thảo luận những vấn đề lý luận cùng Hoàng đế, giảng dạy cho các quan lại cấp cao trong triều.

Quan tứ phẩm nhà Nguyễn
Quan tứ phẩm nhà Nguyễn

CAI ĐỘI (“Trung đội trưởng”)

Cai đội (và các chức tương đương) là quan NGŨ PHẨM, dùng Đại Triều phục ban võ, đội mão sức toàn bạc, mặc hoa bào màu bảo lam (xanh lam sẫm).

Cai đội là quan binh có cấp bậc như Lữ đoàn trưởng quân đội Hoàng gia hiện đại, nhưng quân quyền tương đương Trung đội trưởng theo phép chia quân ngày xưa.

Trang phục quan lại ngũ phẩm nhà Nguyễn
Trang phục quan lại ngũ phẩm nhà Nguyễn

TRI HUYỆN (“Chủ tịch huyện”)

Tri huyện (và các chức tương đương) là quan LỤC PHẨM, dùng Đại Triều phục ban văn, đội mão sức hoa bạc, mặc áo bào màu ngọc lam đính bổ tử.

Tri huyện là chức quan đứng đầu, cai quản một huyện; gồm Kinh huyện Tri huyện ở Kinh thành (Chính lục phẩm) và Tri huyện tại các địa phương (Tòng lục phẩm).

Quan tri huyện nhà Nguyễn
Quan tri huyện nhà Nguyễn

Tài liệu tham khảo / References:

• “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” (欽定大南會典事例)

• “Bulletin des amis du Vieux Hué” (3/1916)

• Trang phục / Costumes: Great Vietnam

• Nhiếp ảnh / Photographer: Bạch Như (@bybachnhu)

• M.U.A: Ngọc Quỳnh, Pass Holmes, Hương Triệu

———

Dự án “Đại Triều phục” được Great Vietnam thực hiện bằng các giải pháp truyền thống và hiện đại. / The “Great-Court attires” project is implemented by Great Vietnam with both traditional and modern solutions.

Facebook/Instagram: @gr8vietnam

© 2022 Great Vietnam

Tư liệu thực tế:

Mãng bào cổ đồng nhất phẩm:

Mãng bào cổ đồng nhất phẩm
2 bộ Mãng Bào và mũ Kim Quan làm triều phục của công hầu thời Nguyễn, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Hà Nội.
Ông Đoàn Đình Duyệt, Thượng thư Bộ Hộ (bộ tài chính) (1916-17), và Bộ Công (1917-21) triều Khải Định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *